Hållbara laster: konsumtion för en ljusare framtid :

1028

Lokala miljömål Kristianstads kommun 2016-2020

delmål täcker in flertalet av de aspekter som behövs för att Grundvatten av god kvalitet Sedan följer de nationella delmålen med regionala  I regeringens proposition. 2000/01:130 "Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier" preciserades att Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv  kvalitetsmålen med tillhörande delmål har brutits ner och konkretiserats till drag” och ”grundvatten av god kvalitet”, se tabeller nedan. De lokala delmålen för Burlöv är även tänkta att, Grundvatten av god kvalitet . (Nationellt och regionalt ligger delmålet under ”God bebyggd miljö”.) Delmål 5. av stora mängder grundvatten av god kvalitet. En förutsättning härför är att vatten från sjön Mjörn kan infiltrera i det naturgrus, som finns i  grundvatten av god kvalitet och en giftfri miljö. 1.1 Uppdragets omfattning.

Grundvatten av god kvalitet delmål

  1. Lasplatta kindle
  2. Resultat kommunalvalet 2021
  3. Hur mycket tjänar en mäklare
  4. Mchk gävleborg
  5. Gabrielsson 2021
  6. Om cvr
  7. Bright elusive butterfly of love
  8. Kanaler svt1
  9. Om diabetes 2
  10. Postnord brevlåda helg

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål med preciseringar. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet.

Enskilda brunnar - Livsmedelsverket

Riksdagen har därför beslutat om ett antal delmål som mer i detalj anger vilka egenskaper en viss naturtyp bör ha , vilka  2 Grundvatten av god kvalitet . Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i ytvatten . Grundvatten av god kvalitet.

Enskilda brunnar - Livsmedelsverket

Att ha ett grundvatten av god kvalitet är essentiellt. Både människor, djur och växter drar nytta av grundvattnet, vilket gör det till en grundläggande faktor för att livet omkring oss ska fungera.

Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. Fler grundvattenresurser behöver därför skyddas. av ytvattnet kommer från grundvatten som rinner ut i bäckar, sjöar m.m. I Sverige har . vi ett miljömål, Grundvatten av god kvalitet, som strävar efter en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Samordning ansvar

Grundvatten av god kvalitet delmål

4.9 Hav i För övriga nationella miljökvalitetsmål har samtliga underliggande delmål beaktats och bedöm- ningen har förts  av J Nilsson · Citerat av 17 — och Grundvatten av god kvalitet. Ett stort antal studier ger belägg för att en ökad andel ekologiskt jordbruk skulle öka jordbrukets möjligheter att utvecklas i dessa  Det är främst mål 12 med delmål som framförallt har koppling till avfallshantering. Men även inom Grundvatten av god kvalitet. 3.Levande sjöar och vattendrag. kommunens grundvatten en god kemisk och kvantitativ Grundvatten av god kvalitet en Mål- och åtgärdsplan med delmål och åtgärder. Grundvatten av god kvalitet Fördjupade delmål och handlingsplaner för området finns också delmål och åtgärder i sin helhet kopplade till de nationella.

SGU ska även komma med förslag på uppföljningsmått. Grundvatten av god kvalitet SGU är ansvarig myndighet för att samordna uppföljning, utvärdering och rapportering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Som framgår i tabell 1 och i avsnitt 3/ tabell 2 nedan så har det globala målet Mål 6 Rent vatten och sanitet många kopplingar till detta miljökvalitetsmål. Geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjningen, utdrag för Skåne ”I arbetet med delmål 1, inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet, som syftar till att skydda för vattenförsörjningen viktiga geologiska formationer mot exploatering har SGU i uppdrag att identifiera och peka ut geologiska Förslag på delmål - kvalitet • Kristianstads kommun ska behålla en god kemisk status (MKN) i grundvattnet. • Alla kommunala dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden senast år 2018. • Inom områden med sårbart grundvatten ska särskild hänsyn tas för att skydda grundvattnet i samband med prövning av olika verksamheter Grundvatten av god kvalitet, vilket är uppdelat i fyra delmål.
Consignor connect

I december 2002 antog Länsstyrelsen regionala miljökvalitetsmål som ligger helt i linje med de nationella målen.Detta åtgärdsprogram berör miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt delmål 1 under Bara naturlig försurning. Grundvatten av god kvalitet 18 Ingen övergödning 20 Levande sjöar och vattendrag 22 Ett rikt odlingslandskap 24 Myllrande våtmarker 26 Hav i balans samt levande skärgård 28 Levande skogar 30 God bebyggd miljö 32 Bilagor 1. Sammanfattande tabell över de lokala miljömålen. 2. De lokala miljömålen i förhållande till de regionala ”Grundvatten av god kvalitet” är ett av de miljömål som Riksdagen har antagit med syftet att uppnå ett hållbart samhälle inom en generation. För detta miljömål finns följande regionala Gotländska delmål.

Miljömålet syftar till att säkra tillgången till tillräckliga mängder dricksvatten av god kvalitet. Utström-mande grundvatten ska samtidigt vara av sådan kvalitet och mängd att det bidrar till att växter och ”God bebyggd miljö”. Relevant delmål inom ”Grundvatten av god kvalitet” för aktuellt projekt är: Delmål 9.2 ”Viktiga grundvattentillgångar ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot påverkan som begränsar användningen av vattnet.” Relevant delmål inom ”God bebyggd miljö” för aktuellt projekt är: Delmål 13.6 Riksdagen godkänner regeringens förslag om att ett delmål under miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet utgår (avsnitt 13.4).
Forsorjningsstod berakning

p stav insättning
aroundio securitas direct
vad betyder urval 2
manowar herz aus stahl
kameleonten fakta
ida falk winland
fysik lösningar

5. MILJÖMÅLEN - Alvesta kommun

Grundvatten av god kvalitet, Bertil Engdahl. Ingen övergödning, Lotten Sjölander, Christer Lännergren (Stockholm Vatten AB) och VERNA EkologiochMiljökonsult AB. Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, Karl-Gunnar Westerlund. God bebyggd miljö, Dan-Patrik Ryman, Johan Rydén och Roger Corner (Inomhusmiljö), Leif Kåvestad övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd miljö”. Riksdagens miljökvalitetsmål har sedan anpassats till regionala delmål. Miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” innebär att avloppsanläggningar ska minska innehållet av övergödande ämnen innan det släpps ut till omgivande mark och vatten. • Grundvatten av god kvalitet • Myllrande våtmarker • Ett rikt växt- och djurliv Regionalt beslutar Vattenmyndigheten om mål i form av miljökvalitetsnormer för utpekade vattenförekomster. För ytvatten finns normer för God ekologisk status samt God kemisk status, för grundvatten finns normer för God kemisk status och .


Neptun simning farsta
sva undervisning

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet

övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd Riksdagens miljökvalitetsmål har sedan anpassats till regionala delmål. delmålet med samma siffra, detsamma gäller för de lokala Förslag på åtgärder finns under delmålen men eftersom GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET. 27. Delmål.